Clixx Disclaimer

Informatie op deze website

Clixx is een verzekering van OHRA Schadeverzekeringen, verder te noemen OHRA. OHRA is een bedrijfsonderdeel van NN Group N.V. OHRA besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website van Clixx. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. OHRA wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. OHRA behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over het verzekeringsproduct Clixx en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op de Clixx overeenkomsten zijn de bepalingen van de polisvoorwaarden en reglementen van OHRA van toepassing. Uitsluitend deze polisvoorwaarden en reglementen bepalen de inhoud van de contractuele relatie met een klant. OHRA behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze polisvoorwaarden en reglementen kunt u opvragen bij OHRA (Postbus 40000, 6803 GA Arnhem).

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij OHRA of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OHRA.

Functioneren van deze website

OHRA garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. OHRA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door OHRA of door u aan OHRA middels deze website of anderszins langs elektronische weg. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. OHRA kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. OHRA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. OHRA behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen. OHRA garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Datum disclaimer: 8 november 2018

Geen gedoe met een geleende auto

Verzeker je leenauto met Clixx, de autoverzekering die je per dag kunt afsluiten.

Verzeker je leenauto
  • Geen financieel nadeel bij schade
  • Geen eigen risico
  • Meerdere bestuurders toegestaan